Vedtægter for Foreningen for Kvindelige Virksomhedsejere

CVR.nr. 11996302

1.Navn og hjemsted
1.1
Foreningens navn er ”Foreningen for Kvindelige Virksomhedsejere”. Forkortet til ”KV”.
1.2Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.
2Formål
2.1Foreningens formål er at skabe rammer for og udvikle et erhvervsmæssigt netværk mellem kvindelige virksomhedsejere.
3Medlemskab
3.1Som medlemmer kan optages enhver kvinde, der – helt eller delvis – ejer og driver en virksomhed, der tilslutter sig foreningens formål.
3.2Ved optagelsen skal virksomhedens CVR.nr. eller evt. tilsvarende udenlandsk nummer oplyses til foreningen.
3.3En kvindelig virksomhedsejer, som har været medlem af foreningen i minimum 12 måneder, og som derefter ophører med at være virksomhedsejer, kan vedblive at være medlem af foreningen i det år, hvor virksomheden ophører og indtil udgangen af et nyt kalenderår mod betaling af et kontingent fastsat af generalforsamlingen.
4Udmeldelse
4.1Udmeldelse skal ske skriftligt til udgangen af et kalenderår.
4.2Hvis udmeldelse er begrundet i virksomhedsophør, skal udmeldelsen ske skriftligt med en måneds varsel til en måneds udgang.
5Kontingent
5.1Kontingent for medlemskab af foreningen fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen med virkning for det år, hvor generalforsamlingsbeslutningen træffes. Helårlig-kontingentbetaling opkræves fra kontingent for 2018.
6Kontingentrestance
6.1Udebliver kontingentbetaling ud over en måned efter, at skriftlig opkrævning er sendt fra foreningen, sender foreningen et påkrav om betaling af det skyldige beløb. Hvis kontingentet ikke betales inden to måneder efter forfaldsdag, slettes medlemmet af medlemslisten, og er således udmeldt af foreningen på to måneders-dagen. Hvis kontingentet ikke betales inden 14 dage efter forfaldsdag, kan bestyrelsen overgive sagen til inkasso. Medlemmet er pligtig at betale samtlige udgifter, der er en følge af den manglende indbetaling.
6.2Medlemmer, der er i kontingentrestance, kan ikke deltage i foreningen, herunder generalforsamlingen.
7 Eksklusion 
7.1Eksklusion af et medlem kan finde sted, når hensynet til foreningens formål og anseelse nødvendiggør det. En eksklusion skal vedtages på en generalforsamling. Forslag herom kan fremsættes af bestyrelsen eller af medlemmer, når disse til bestyrelsen retter en skriftlig motiveret anmodning herom, der er tiltrådt af mindst 10 medlemmer.
7.2Inden det forelægges generalforsamlingen, påhviler det bestyrelsen skriftligt eller ved forhandling, at gøre vedkommende medlem bekendt med forslaget og motiveringen og anmode hende om skriftligt at redegøre for sagen overfor bestyrelsen.
7.3Finder bestyrelsen det herefter nødvendigt at fremme forslaget, indkalder den uden unødig forsinkelse med normalt varsel generalforsamlingen, hvor afgørelsen træffes efter de almindelige regler.
7.4Vedkommende medlem har ret til at overvære denne og tage del i forhandlingen og afstemningen.
8Generalforsamling
8.1Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
8.2På generalforsamlingen har hvert medlem, der ikke er i kontingentrestance, en stemme.
8.3Alle afgørelser med undtagelse af forslag om vedtægtsændringer og om foreningens opløsning træffes ved almindelig stemmeflerhed.
8.4Hvis blot et medlem ønsker det, eller dirigenten finder det fornødent, sker afstemning skriftligt.
8.5Generalforsamlingen skal indvarsles skriftligt med angivelse af dagsorden og med mindst tre ugers varsel. Indkaldelsen sker ved almindeligt brev eller e-mail til samtlige medlemmer til den af dem til foreningen oplyste adresse.
8.6Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent.
8.7Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst 10 medlemmer, dog mindst 20% af medlemmerne, er til stede eller repræsenteret ved fuldmagt.
8.8Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, afholdes inden en måned ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med det foreskrevne varsel. Denne generalforsamling er derefter under alle omstændigheder beslutningsdygtig.
8.9Et medlem, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan give et andet medlem fuldmagt til at møde og stemme for sig.
8.10Et medlem er berettiget til at modtage fuldmagt fra højst to fraværende medlemmer.
8.11Blanke stemmer tælles ikke med.
9 Ordinær generalforsamling 
9.1Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året inden udgangen af marts. Dagsordenen for denne skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning ved formanden
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af budgettet for det løbende regnskabsår og fastlæggelse af kontingent
5. Valg af formand
6. Valg af yderligere fire-seks bestyrelsesmedlemmer og en-to suppleanter
7. Valg af en kritisk revisor
8. Behandling af indkomne forslag
9. Eventuelt

9.2Forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsættes skriftligt og være bestyrelsen i hænde i så god tid, at de kan optages på dagsordenen, hvilket normalt vil sige 1. februar.
10  Ekstraordinær generalforsamling 
10.1Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når foreningens formand eller et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10 medlemmer skriftligt over for bestyrelsen stiller krav derom. Herefter indkaldes inden tre uger på bestyrelsens foranledning til ekstraordinær generalforsamling.
10.2Indkaldelse sker i overensstemmelse med reglerne i pkt. 8.5.
11  Bestyrelse
11.1Bestyrelsen består af formanden og mindst fire og højst seks medlemmer efter generalforsamlingens beslutning.
11.2Der tilstræbes mangfoldighed i bestyrelsens sammensætning, herunder alder, branche og geografi.
11.3Formanden vælges for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
11.450% af de øvrige bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant afgår i ulige år; mens de resterende 50% og 1 suppleant afgår i lige år. Genvalg kan finde sted.
11.5I tilfælde af vakance kan bestyrelsen supplere sig selv indtil næste generalforsamling, hvor valg af bestyrelse er på dagsordenen.
11.6Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand, en kasserer, en arrangementsansvarlig og en IT-ansvarlig.
11.7Bestyrelsen leder foreningens virksomhed og kan ansætte ekstern bistand til at tage sig af administrative opgaver under ledelse af bestyrelsen. Bestyrelsen skal definere arbejdsopgaverne og skal løbende kontrollere arbejde udført ved ekstern bistand.
11.8Bestyrelsens afgørelse træffes ved almindelig stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.
11.9Bestyrelsen varetager normalt repræsentationen over for andre nationale eller internationale organisationer, men kan delegere sådanne opgaver til et eller flere medlemmer eller til sekretæren. Til løsning af særlige opgaver kan bestyrelsen nedsætte de nødvendige udvalg.
11.10Bestyrelsen afholder mindst seks møder om året.
11.11Formanden eller to bestyrelsesmedlemmer i forening kan indkalde til bestyrelsesmøde.
12  Regnskab 
12.1Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal foreligge til revision senest den 1. marts.
12.2Revisionen foretages af den på den ordinære generalforsamling valgte revisor. Det reviderede regnskab skal derefter forelægges bestyrelsen til godkendelse og underskrives af denne.
13  Tegning 
13.1Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden eller næstformanden i forening med to bestyrelsesmedlemmer.
14  Regnskab, revision og budget 
14.1Der vælges på generalforsamlingen en kritisk revisor. Denne vælges for to år ad gangen og kan genvælges.
14.2Det tilstræbes, at den kritiske revisor er statsautoriseret eller registreret revisor.
14.3Den kritiske revisor har til opgave at kontrollere, at foreningen i økonomisk henseende administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de af foreningens ledelse fastsatte retningslinjer.
14.4Bestyrelsen foranlediger, at der udarbejdes et budget for det kommende år til forelæggelse for generalforsamlingen.
15Vedtægtsændring
15.1Forslag til ændringer af vedtægterne kan fremsættes af bestyrelsen eller af mindst 10 medlemmer, der indsender deres forslag til bestyrelsen. Forslaget vil blive forelagt på førstkommende ordinære generalforsamling, medmindre der fremsættes krav om hurtigere behandling. I så fald skal ekstraordinær generalforsamling indkaldes senest 2 måneder efter forslagets fremsættelse.
15.2Indkaldelse sker, bortset fra fristen, efter reglerne i pkt. 8.5.
15.3Til vedtagelse af et sådant forslag kræves, at mindst 2/3 af de på en beslutningsdygtig generalforsamling repræsenterede stemmer er for forslaget. I modsat fald bortfalder det.
16Foreningens opløsning
16.1Forslag om foreningens opløsning fremsættes efter reglerne i pkt. 15.
16.2I tilfælde af foreningens opløsning afgives foreningens midler til et formål efter den opløsende generalforsamlings beslutning.
Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2018.